رول 130PPگرم پشت چسب دار

کاغذ PP پشت چسبدار

عرض: 0,914/ 1,067

طول: 30متر

ساخت کشور: پرتغال