ليوان پلیمری ورزشي

لیوان پلیمری دوجداره

مخصوص دستگاه های حرارتی وکیومی