ليوان پلیمری مسافرتي

لیوان پلیمری ورزشی

انتقال چاپ  بر روی کل لیوان(دسته، داخل و کف لیوان)

مخصوص دستگاه های حرارتی وکیومی