مخزن ضایعات پلاتر

   مخزن ضایعات پلاتر

مدل: T7900-T5200-T3200