کاغذ رول گلاسه ساتین میر270گرم

کاغذ ساتین 270گرم

عرض:1,520/ 0,710/ 0,610 /0,510

طول: 30متر

ساخت کشور آلمان