شیلنگ دستگاه حرارتی وکیومی

شیلنگ خروجی هوای داخل دستگاههای وکیومی

مخصوص دستگاه های بزرگ و کوچک وکیومی