کاغذ رول گلاسه ساتین میر280گرم

کاغذ گلاسه ساتین 280گرم

عرض:1,120/ 1,067/ 0,914 /0,710

طول: 30متر

ساخت کشور آلمان