قمقمه بچگانه

قمقمه پلیمری بچه گانه

مخصوص دستگاه های حرارتی وکیومی

تنوع در رنگهای درپوش قمقمه